Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ

Οι Στόχοι του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι ακόλουθοι:

Το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης» στοχεύει στη μεταφορά θεωρητικής και μοντέρνας πρακτικής γνώσης σχετικά με την Τεχνολογία, Ποιότητα, Ασφάλεια και Προώθηση Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης προς μεταπτυχιακούς φοιτητές, πράγμα που θα ενισχύσει τις γνώσεις, τα προσόντα και το επιστημονικό τους υπόβαθρο γενικότερα, όχι μόνο στην κλασσική μικροβιολογία, χημεία, μηχανική/επεξεργασία τροφίμων - ζωικών προϊόντων, αλλά και στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και προσεγγίσεις σε αυτά τα επιστημονικά πεδία όπως οι τεχνολογίες –omics (genomics, metagenomics, metabolomics, proteomics), το Risk assessment και οι εφαρμογές του στην εκτίμηση διάρκειας ζωής και ασφάλειας ζωικών προϊόντων, οι σύγχρονες τεχνολογίες μεταποίησης όπως οι θερμικές μέθοδοι επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, καθώς και στις μεθόδους και στον σύγχρονο εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου ζωικών προϊόντων, στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, στην ευρωπαϊκή και εθνική Νομοθεσία Τροφίμων, στη νέα πολιτική της Ε.Ε. για τα τρόφιμα, όπως διαμορφώνεται στο πλαίσιο της ‘’Πράσινης Συμφωνίας – Green Deal’’, της στρατηγικής ‘’Από το Χωράφι στο Πιρούνι – From Farm to Fork’’ και ειδικότερα της νέας Προγραμματικής Περιόδου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε., (2023-2030)’’, στο μάρκετινγκ, καθώς και στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων ζωικής προέλευσης, θα ενδυναμώσει τις σχέσεις τους με φορείς της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης και τελικώς θα αυξήσει το επιστημονικό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο, προσδίδοντάς τους σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ως στελέχη στη ραγδαία εξελισσόμενη βιομηχανία τροφίμων, τόσο σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Γνωστικά αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ.:

o Ποιότητα και Αυθεντικότητα Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

o Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

o Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

o Τεχνολογίες Μεταποίησης Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

o Διοίκηση και Μάρκετινγκ Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης


Αναλυτικότερα, το Δ.Π.Μ.Σ. ειδικεύεται σε θέματα σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια, τη μεταποίηση, το μάρκετινγκ, την πολιτική και την ανταγωνιστικότητα του κρέατος και κρεατοσκευασμάτων, των αλιευτικών προϊόντων, των γαλακτοκομικών καθώς και άλλων νεοφανών τροφίμων ζωικής προέλευσης. Η υψηλής ποιότητας γνώση των διδασκόντων στη Μικροβιολογία, Χημεία και Μηχανική-Επεξεργασία Τροφίμων καθώς και στις πιο σύγχρονες τεχνικές –omics (genomics, metagenomics, metabolomics, proteomics), του σύγχρονου Risk assessment και των Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας και Ασφάλειας των τροφίμων, των σύγχρονων τεχνολογιών στη μεταποίηση, και η εις βάθος γνώση σε αντικείμενα αιχμής όπως ο βαθμός ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εξαγωγών, της σύγχρονης πολιτικής της Ε.Ε., καθώς και στο μάρκετινγκ των τροφίμων, σε συνδυασμό με τη διασύνδεση των διδασκόντων με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης (πχ. κτηνοτροφικές μονάδες παραγωγής γάλακτος και κρέατος, υδατοκαλλιέργειες), τη βιομηχανία τροφίμων και μεταποίησης αλιευμάτων, τυποποίησης και επεξεργασίας κρέατος, γάλακτος και προϊόντων τους (αλλαντοποιεία, τυροκομεία), με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, την εμπειρία των διδασκόντων σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, την ποιότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεών τους, την αναγνωρισιμότητά τους σε διεθνές επίπεδο, και τον σύγχρονο εξοπλισμό των συνεργαζόμενων τμημάτων, αποτελούν την κινητήριο δύναμη για την επιλογή του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ.


Πολιτική Ποιότητας


Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΔΠΜΣ εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητος του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (τΓΙΥΠ -επισπεύδοντος Τμήματος του ΔΠΜΣ) καθώς και με τη γενικότερη πολιτική διασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ).


Σκοπός της είναι να διαμορφώσει και να διατυπώσει το ΔΠΜΣ την κατεύθυνση και την γενικότερη στρατηγική του για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και ποιοτικούς δείκτες κοινής αποδοχής με το τΓΙΥΠ και το ΠΘ


Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΔΠΜΣ επικεντρώνεται στη διασφάλιση των στόχων του και στον εντοπισμό των παραγόντων που εμποδίζουν την ικανοποιητική επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών, καθώς και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μέσω της ανατροφοδότησης η δυνατότητα παρεμβάσεων με στόχο:


 • τη βελτίωση και τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
 • την επιτυχία της εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγραμματισμού,
 • τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ανθρώπινων και άλλων πόρων,
 • τον εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών μέσων,
 • την ενίσχυση της συμμετοχής των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία,
 • την ανίχνευση των μορφωτικών αναγκών των φοιτητών και παροχή αντίστοιχης επιμόρφωσης
 • τον βαθμό της ερευνητικής δραστηριότητας

 • Η αποτύπωση της πραγματικής εικόνας δίνει τη δυνατότητα στο ΔΠΜΣ να σχεδιάζει και να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και στρατηγικές ανάπτυξης, στο πλαίσιο του προγραμματισμού του. Ο εντοπισμός των αδυναμιών του θα βοηθήσει αρχικά αυτές να αντιμετωπιστούν και στη συνέχεια να εξελιχθούν σε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Για την υλοποίηση των στόχων του, το ΔΠΜΣ εφαρμόζει διαδικασίες ποιότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν τους ακόλουθους στόχους και δράσεις:


 • αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την αξιολόγηση, τόσο σε επίπεδο τΓΙΥΠ, όσο και στη βελτίωση ανάπτυξης του ΔΠΜΣ και του κάθε διδάσκοντα ξεχωριστά,
 • βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας,
 • εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας,
 • σαφείς ακαδημαϊκοί στόχοι με βελτίωση της διαδικασίας διαμόρφωσης ερευνητικής στρατηγικής και περαιτέρω βελτίωση των ερευνητικών εκροών με δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
 • βελτίωση των διοικητικών λειτουργιών και παρεχόμενων υπηρεσιών στους φοιτητές,
 • ανάπτυξη και θεσμοθέτηση σχέσεων συνεργασίας τόσο με παραγωγικούς, όσο και διαχειριστικούς φορείς, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
 • αύξηση κινητικότητας μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φοιτητών από και προς ερευνητικά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού,
 • δημιουργία δομής δια βίου εκπαίδευσης και στήριξης στελεχών επιχειρήσεων δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων και πρωτοβουλίας, στοχευμένων στους αποφοίτους του ΔΠΜΣ.

 • Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΔΠΜΣ εφαρμόζεται από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του οικοσυστήματός του.  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


  Το Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του
  Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής
  των αιτήσεων για την εισαγωγή µεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών για
  το ακαδηµαϊκό έτος 2023-2024 στο Διατμηματικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) µε τίτλο:

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ


  H ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ